MIPS | Malaysian Informatics And Programming Society

Key Dates

Qualification Rounds

Three qualification rounds were held to select the participants for the competition. Below is the list of qualifiers for MCO 2020.

Results

Medal Cutoffs

Name Increasing Increment Reversi Friends Novels Flag Design Total
Tan Weiu Cheng 100 100 100 0 0 300
Heng Hau Ye 100 100 100 0 0 300
Go Jun Xing 100 100 100 0 0 300
Loh Kwong Weng 100 100 22 0 0 222
Tang Zhi Lin 100 21 100 0 0 221
Tang Ming-Yi 100 100 0 0 0 200
Teoh Khai Yang 100 100 0 0 0 200
Kenneth Yong Hau Woon 100 100 0 0 0 200
Chong Chin Herng 100 21 0 4 0 125
Lee Zong Yu 100 21 0 0 0 121
Ho Kae Boon 12 100 0 0 0 112
Chan Wen Xu 100 0 0 0 0 100
Chooi Je Qin 100 0 0 0 0 100
Wong Jer Ren 100 0 0 0 0 100
Thai Zhen Leng 49 50 0 0 0 99
Amos Tan Li Sheng 49 50 0 0 0 99
Eng Wai Lam Simpson 49 21 0 0 0 70
Lau Zhan Ming 49 21 0 0 0 70
Lai Mei Tin 49 21 0 0 0 70
Khaw Lin Koon 49 0 0 0 0 49
Tan Boon Khong 37 0 0 0 0 37
Derrick Xu Yang Timmermans 12 0 0 0 0 12
Tang Joon Wah 12 0 0 0 0 12
Linus Theo Dengah 12 0 0 0 0 12
Dexter Woo Teng Koon 12 0 0 0 0 12
Hor Ye Heng 12 0 0 0 0 12
Sim Sze Yu 12 0 0 0 0 12
Simon Ng Kah Seng 12 0 0 0 0 12
Lee Ci Hui 12 0 0 0 0 12
Chai Wen Xuan 12 0 0 0 0 12